close
Contact
info@fullframe.nl+31 (0) 13 534 09 88
Tilburg
Burgemeester Stekelenburgplein 199 unit 1.115041 SC TilburgRoute
Laat een bericht achter
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis: 
  a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Full Frame;

  b. AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);


  c. Diensten: alle werkzaamheden die Full Frame ter uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever verricht;

  d. Full Frame: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Full Frame B.V., geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 83126996 en kantoorhoudende aan het Burgemeester Stekelenburgplein 199, Unit 1.11, 5041SC, te Tilburg;


  e. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en alle daaraan gerelateerde rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, rechten op knowhow, rechten op vertrouwelijke informatie, rechten op bedrijfsgeheimen en rechten op domeinnamen;


  f. Offerte: de aanbieding die Full Frame aan Opdrachtgever doet of heeft gedaan voor het verrichten van Diensten;


  g. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Full Frame en Opdrachtgever is overeengekomen en op basis waarvan Full Frame aan Opdrachtgever de Diensten verricht;


  h. Partij: Full Frame en/of Opdrachtgever;


  i. Persoonsgegevens: alle informatie over een ge dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarbij als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden ge dentificeerd.Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Offerte, Overeenkomst, Diensten en het verrichten van (andere) (rechts)handelingen tussen Partijen. 

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 3. Indien één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst en/of in de Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in een dergelijk geval in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling heeft. 

 4. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, geldt dat het bepaalde in de Overeenkomst voorrang heeft.

 5. Indien Full Frame niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Full Frame in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te verlangen.


Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. Full Frame zal aan Opdrachtgever een Offerte uitbrengen waarin zij aangeeft wat bij de Diensten is inbegrepen en welke vergoeding Opdrachtgever bij aanvaarding van de Offerte verschuldigd is. 

 2. Een Offerte is vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever tot niets. 

 3. Een Offerte is geldig voor de duur van dertig (30) kalenderdagen na de datum van verzending door Full Frame, tenzij anders in de Offerte is aangegeven. 

 4. Aan de Offerte kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de Dienst waarop de Offerte betrekking heeft in de tijd tussen het uitbrengen van de Offerte en de acceptatie daarvan niet meer beschikbaar is. 

 5. Als blijkt dat Opdrachtgever onjuiste gegevens aan Full Frame heeft verstrekt op basis waarvan Full Frame een Offerte heeft uitgebracht, dan is Full Frame gerechtigd de tarieven uit de Offerte aan de juiste gegevens aan te passen, ook nadat de Overeenkomst al tot stand is gekomen. 

 6. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Offerte is aanvaard. De Offerte wordt geacht te zijn aanvaard zodra Opdrachtgever instemt met de Offerte, of indien Full Frame redelijkerwijs een gedraging van Opdrachtgever mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming. 

 7. De in de Offerte genoemde omschrijving van de Diensten is bindend. Full Frame is niet gebonden aan een afwijkend in het tot aanvaarding strekkende antwoord van Opdrachtgever, ook niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de Offerte. 

 8. Full Frame kan niet aan het aanbod in een Offerte worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 9. De in de Offerte genoemde omschrijving van de Diensten is bindend. Full Frame is niet gebonden aan een afwijkend in het tot aanvaarding strekkende antwoord van Opdrachtgever, ook niet wanneer dit antwoord slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de Offerte. 

 10. Een samengestelde prijsopgave voor de Diensten verplicht Full Frame niet tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Full Frame zal zich inspannen om de Overeenkomst uit te voeren ten behoeve van Opdrachtgever conform de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. 

 2. Alle door Full Frame geleverde Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

 3. Opdrachtgever erkent dat het slagen van de Overeenkomst mede afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking met Full Frame. Opdrachtgever zal daarom alle medewerking verlenen om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst door Full Frame mogelijk te maken. In het bijzonder zal Opdrachtgever er voor zorgen dat alle gegevens, inlichtingen en/of medewerking waarvan Full Frame aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en correct aan Full Frame worden verstrekt. 

 4. Full Frame is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren. 
  Full Frame is niet gehouden bij de uitvoering van haar Diensten aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet als door deze aanwijzingen de inhoud en/of de omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld. Full Frame is evenwel gerechtigd om dergelijke aanwijzingen op te volgen en om daarvoor aanvullende vergoedingen bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 6. Opdrachtgever zal relevante wijzigingen in zijn gegevens, zoals bijvoorbeeld een wijziging in zijn adres- en/of facturatiegegevens, onverwijld, maar in ieder geval op eerste verzoek van Full Frame, doorgeven aan Full Frame. 

 7. Partijen verplichten zich jegens elkaar de andere Partij tijdig en adequaat te informeren over al hetgeen voor de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst van belang is. Partijen zijn tevens gehouden uit eigen beweging bij de andere Partij informatie in te winnen indien zij wetenschap hebben van omstandigheden die voor de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn. Deze informatieplicht doet geen afbreuk aan de mededelingsplicht van de andere Partij.

 8. Partijen verplichten zich jegens elkaar medewerking te verlenen zodat de Diensten op basis van de overeengekomen eisen en criteria kunnen worden verricht. 

 9. De door Full Frame voor de uitvoering en/of de voltooiing van de Diensten genoemde termijnen hebben steeds een indicatief karakter. De termijnen zijn nooit fatale termijnen. Full Frame is bij overschrijding van een termijn steeds pas in verzuim, nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Full Frame in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

 10. Full Frame heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 

 11. Indien door Full Frame of door Full Frame ingeschakelde derden in het kader van de Diensten werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De locaties, werkruimten en/of faciliteiten van de Opdrachtgever en/of de locaties, werkruimten en/of faciliteiten die geregeld zijn door Opdrachtgever zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. In de situaties waarin Full Frame of door Full Frame ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie draagt de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers van Full Frame of de door Full Frame ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart Full Frame voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Full Frame, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in zijn organisatie en/of op zijn locaties (of de door hem aangewezen locaties). Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis-, informatie- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Full Frame (of de door haar ingeschakelde derden) ingezette medewerkers kenbaar maken. 

 12. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een draaidag is gepland, kan Opdrachtgever indien hij verhinderd blijkt aan Full Frame in voorkomend geval het verzoek doen om de draaidag te verzetten of af te zeggen. Full Frame is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen. Voorts geldt bij het verzetten of afzeggen van een draaidag het volgende. Indien Opdrachtgever – een door Full Frame ingewilligd – verzoek doet tot het verzetten of afzeggen van een draaidag:
  a. tot 96 uren voor aanvangstijdstip van de draaidag, dan is hij aan Full Frame geen vergoeding voor de draaidag verschuldigd;
  b. tussen 96 en 48 uren voor het aanvangstijdstip van de draaidag, dan is hij Full Frame 25% van de vergoeding voor de draaidag verschuldigd;
  c. tussen 48 en 24 uren van het aanvangstijdstip van de draaidag, dan is hij Full Frame 50% van de vergoeding voor de draaidag verschuldigd;
  d. binnen 24 uren voor het aanvangstijdstip van de draaidag, dan is hij Full Frame de volledige vergoeding voor de draaidag verschuldigd.

Artikel 5 Vergoedingen en betalingsvoorwaarden 

 1. Alle door Full Frame genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 2. Full Frame is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst te verhogen. Full Frame zal Opdrachtgever hiervan ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij zo een prijsverhoging het recht de Overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien sprake is van een prijsverhoging zoals bedoeld in het volgende lid. 

 3. Full Frame is gerechtigd de gehanteerde prijzen in de Overeenkomst te verhogen, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden op te zeggen, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid

 4. Bij gebreke van een schriftelijk overeengekomen betalingsschema is Opdrachtgever de vergoeding steeds per kalendermaand vooraf verschuldigd. 

 5. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie door Full Frame. Full Frame zal aan Opdrachtgever via elektronische weg een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag. De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever dient de vergoedingen te betalen in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeengekomen betalingstermijn van een factuur is een fatale termijn. 

 6. Als de Opdrachtgever volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen), dan is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk tegenover Full Frame om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, waaronder de betalingsverplichtingen. 

 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling. 

 8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen. 

 9. Bij een niet-tijdige betaling van een factuur door Opdrachtgever is Full Frame gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in een dergelijk geval over het factuurbedrag rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

 10. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente , gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, kosten voor incassobureaus, advocaten en deurwaarders. De buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten hoger zijn. In dat laatste geval is Full Frame gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 11. Full Frame heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Full Frame kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Full Frame kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

 12. In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Full Frame gerechtigd om, onverminderd haar overige contractuele en/of wettelijke rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op Full Frame enige verplichting komt te rusten, zoals de verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van Full Frame op Opdrachtgever zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, zoals materialen, video’s, afbeeldingen, websites, ontwerpen, documentatie, strategieën, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, offertes, databestanden, codes en configuratiebestanden waarop Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten, en het voorbereidend materiaal daarvan, rusten bij Full Frame en/of haar licentiegever(s). 


 2. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem uitdrukkelijk op grond van de Overeenkomst of de wet toekomen. Full Frame en/of haar leveranciers behouden zich alle rechten, aanspraken en belangen voor die in deze Overeenkomst of op grond van de wet niet aan Opdrachtgever zijn verleend.


 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die in het kader van het verlenen van de Dienst toegankelijk wordt gemaakt te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor een ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij dwingend Nederlands recht dit gebruik toestaat. 


 4. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die in het kader van de Overeenkomst aan hem ter beschikking wordt gesteld op onrechtmatige wijze te gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik op een bedreigende, seksueel intimiderende, racistische, smadelijke, lasterlijke of (andere) aanstootgevende manier. Opdrachtgever staat hiervoor in. 


 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat hij maakt van de informatie die in het kader van de Overeenkomst aan hem ter beschikking wordt gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Full Frame voor alle aanspraken van derden in verband met of voortvloeiend uit het gebruik dat Opdrachtgever maakt de informatie. 

 6. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) omtrent het vertrouwelijk karakter, dan wel van enig Intellectueel Eigendomsrecht, op enig werk (doen) verwijderen of (doen) wijzigen. 

 7. Full Frame is gerechtigd om (al dan niet zichtbare) technische maatregelen te treffen ter bescherming van materialen of andere werken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of te verwijderen. 

 8. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij bij het uitvoeren van de Overeenkomst geen inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, staat Opdrachtgever ervoor in dat door hem aangeleverde informatie geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Full Frame tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden die gebaseerd zijn op inbreuk(en) op Intellectuele Eigendomsrechten. 

 9. Opdrachtgever verstrekt aan Full Frame een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aangeleverde informatie te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op elke door Full Frame geschikt geachte wijze voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 10. Full Frame heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie, in de zin van deze Algemene Voorwaarden, van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

 11. Opdrachtgever verleent Full Frame het recht om de merken, de logo’s en de (handels)namen van Opdrachtgever te gebruiken in haar externe communicatie, waaronder ten behoeve van promotiedoeleinden. 


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Full Frame blijft eigenaar van c.q. rechthebbende op goederen, vermogensrechten en daaraan gelijk te stellen rechtsobjecten, zoals geleverde materialen, video’s, afbeeldingen, websites, ontwerpen, documentatie, strategie n, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, offertes, databestanden, codes en configuratiebestanden, en de daarop rustende (gebruiks)rechten zolang Opdrachtgever:
  a. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
  b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de Overeenkomst niet betaalt; of
  c. niet voldoet aan vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van de Overeenkomst, zoals schade, rente en kosten.


 2. Zolang er op het geleverde en de daarop rustende rechten een eigendomsvoorbehoud rust, zoals bedoeld in het voorgaande lid, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening te bezwaren, verpanden, door te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken. 


 3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Full Frame te waarborgen. Als een derde beslag legt op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Full Frame daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 


 4. Full Frame kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde zoals materialen, video’s, afbeeldingen, websites, ontwerpen, documentatie, strategieën, analyses, protocollen, adviezen, rapporten, offertes, databestanden, codes en configuratiebestanden en/of andere werken onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Full Frame verschuldigde vergoedingen volledig heeft voldaan. 

 5. Nadat Full Frame een beroep heeft gedaan op haar eigendomsvoorbehoud, mag zij het geleverde, waarop de eigendomsvoorbehouden rusten, onmiddellijk terughalen. Opdrachtgever staat Full Frame bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijk toe de plaats(en) te betreden waar het geleverde zich bevindt. 


Artikel 8 Oplevering, acceptatie, risico-overgang en verjaringstermijn 

 1. Voor zover de Overeenkomst strekt tot het ter beschikking stellen van werken en/of informatie aan Opdrachtgever, zal Full Frame deze informatie en/of werken aan Opdrachtgever op een gegevensdrager, dan wel online, dan wel op andere passende wijze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. 


 2. Indien Partijen geen acceptatieprocedure zijn overeengekomen, dan worden de door Full Frame opgeleverde werken en/of informatie als geaccepteerd beschouwd op het moment dat de werken en/of informatie ter beschikking van Opdrachtgever zijn gesteld.


 3. Indien Partijen wel een acceptatieprocedure zijn overeengekomen, dan geschiedt de acceptatie op de daarin overeengekomen wijze. 


 4. Acceptatie van de werken en/of informatie heeft tot gevolg dat Full Frame gekweten is van de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en oplevering van de werken en/of informatie. 


 5. Voor zover de Overeenkomst strekt tot het leveren van zaken aan Opdrachtgever, dan geschiedt de verzending of het transport van zaken op een door Full Frame te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van Opdrachtgever. Full Frame is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport. 


 6. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Full Frame gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 


 7. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Full Frame kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 


 8. De in het voorgaande lid genoemde garantie geldt voor een periode van één (1) maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Full Frame verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 


 9. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Full Frame, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Full Frame geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 


 10. Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Full Frame te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Full Frame te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Full Frame in staat is om adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Full Frame in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 11. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de verrichte Diensten. 

 12. Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

 13. Indien de geleverde zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Full Frame de geleverde zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Full Frame, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om hetgeen wordt vervangen aan Full Frame te retourneren en de eigendom daarover aan Full Frame over te dragen, tenzij Full Frame anders aangeeft. 

 14. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Full Frame integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

 15. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

 16. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, gaat het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de materialen, programmatuur, databestanden en/of andere werken, over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht. 

 17. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Full Frame en de door Full Frame bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar. 

Artikel 9 Verhuur van zaken 

 1. Indien de Overeenkomst (mede) strekt tot het verhuren van zaken door Full Frame aan Opdrachtgever, zijn ook de bepalingen van dit artikel van toepassing, naast het overige van de inhoud van de Algemene Voorwaarden. 


 2. Full Frame verhuurt aan Opdrachtgever de in de Overeenkomst genoemde zaken en de daarbij eventueel behorende gebruikersdocumentatie. De terbeschikkingstelling van programmatuur op separate gegevensdragers, en de gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de zaken en accessoires zijn niet inbegrepen in de huur van de zaken. 


 3. De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de zaken aan Opdrachtgever. 


 4. Bij wijze van voorinspectie kan Full Frame aan Opdrachtgever een beschrijving van de staat van de zaken opstellen, met vermelding van geconstateerde gebreken, vóór of bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling van de zaken. Opdrachtgever kan daarbij aanwezig zijn. Full Frame kan verlangen dat Opdrachtgever het opgestelde rapport met deze beschrijving voor akkoord ondertekent voordat Full Frame de zaken aan Opdrachtgever in gebruik verstrekt. Full Frame zal de in het rapport vermelde gebreken voor haar rekening laten komen. Als Opdrachtgever niet naar behoren meewerkt aan de hiervoor bedoelde voorinspectie, heeft Full Frame het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van Opdrachtgever uit te voeren en het rapport zelf op te stellen. Het rapport na voorinspectie is bindend. 


 5. Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt Opdrachtgever geacht de zaken in goede en onbeschadigde staat te hebben ontvangen. 


 6. Opdrachtgever zal de zaken uitsluitend in overeenstemming met de op grond van de Overeenkomst beoogde bestemming en op de in die Overeenkomst genoemde locaties gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de zaken door of ten behoeve van derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de zaken is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de zaken aan een derde in onderhuur te geven of een derde anderszins het (mede)gebruik ervan te geven. 

 7. Opdrachtgever zal de zaken zelf installeren, configureren, aansluiten en gebruiksklaar maken. 

 8. Opdrachtgever mag de zaken of enig deel daarvan op geen enkele wijze gebruiken als onderpand of zekerheidsobject. 

 9. Opdrachtgever zal de zaken zorgvuldig gebruiken en als goed huisvader onder zich houden. Opdrachtgever zal voldoende maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Bij schade aan de zaken zal Opdrachtgever Full Frame daarvan direct in kennis stellen. In alle gevallen is Opdrachtgever naar Full Frame aansprakelijk in geval van schade aan of diefstal, verlies of verduistering van de zaken tijdens de duur van de huur. 

 10. Opdrachtgever zal de zaken niet veranderen of daaraan iets toevoegen, zowel niet in zijn geheel als gedeeltelijk. Doet Opdrachtgever dat toch, dan dient Opdrachtgever deze veranderingen en/of toevoegingen uiterlijk bij het einde van de huur ongedaan te maken en/of te verwijderen. 

 11. Gebreken aan de door of in opdracht van Opdrachtgever aan de zaken aangebrachte veranderingen en toevoegingen, en alle uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van de zaken, zijn geen gebreken in de zin van artikel 7:204 BW, en Opdrachtgever heeft in dat kader geen aanspraak jegens Full Frame. Full Frame is niet gehouden tot herstel of onderhoud van deze gebreken. 

 12. Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vergoeding in verband met door Opdrachtgever aangebrachte veranderingen van, of toevoegingen aan, de gehuurde zaken die bij of na het einde van de huur, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn. 

 13. Indien Opdrachtgever bij het einde van de huur een door hem aan de zaken aangebrachte verandering niet ongedaan heeft gemaakt of een toevoeging daaraan niet heeft verwijderd, geldt tussen Partijen dat Opdrachtgever geacht wordt afstand te hebben gedaan van ieder recht op die veranderingen en/of toevoegingen. 

 14. Opdrachtgever zal Full Frame direct schriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op de zaken, onder opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. Opdrachtgever zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de Overeenkomst.

 15. Opdrachtgever zal de zaken niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden. 

 16. Opdrachtgever zal de zaken bij het einde van de huur in de oorspronkelijke staat aan Full Frame teruggeven. Opdrachtgever zal daartoe tevens eventuele gegevens van de zaken verwijderen. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

 17. Opdrachtgever zal vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de huurtermijn zijn medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de zaken. Van de bevindingen daarbij wordt door Partijen gezamenlijk een rapport opgemaakt, dat door beide Partijen moet worden ondertekend. Indien Opdrachtgever niet meewerkt aan deze eindinspectie, is Full Frame gerechtigd om deze inspectie buiten aanwezigheid van Opdrachtgever uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen en te ondertekenen. Dit rapport is bindend voor Opdrachtgever. 

 18. Full Frame is gerechtigd om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie en die redelijkerwijs voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, op kosten van Opdrachtgever te doen herstellen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van Full Frame wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel verdere onverhuurbaarheid van de zaken. 

Artikel 10 Privacy 

 1. Dit artikel is van toepassing indien en voor zover Full Frame bij de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever. In dat geval wordt Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt en Full Frame als verwerker. Deze Persoonsgegevens zullen conform dit artikel en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Dit artikel kwalificeert als een verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG. Indien een afzonderlijke verwerkersovereenkomst onderdeel vormt van de Overeenkomst en afwijkt van dit artikel, prevaleren de bepalingen uit die afzonderlijke verwerkersovereenkomst boven de bepalingen uit dit artikel. 

 2. Alle verplichtingen van Full Frame die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag of in dienst van Full Frame. 

 3. Het is Full Frame toegestaan om subverwerkers in te schakelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Full Frame zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een overzicht van ingeschakelde subverwerkers verstrekken. Full Frame zal Opdrachtgever direct informeren over (beoogde) veranderingen inzake een toevoeging of vervanging van de subverwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen de (beoogde) veranderingen bezwaar te maken. 

 4. Full Frame, en iedereen die onder zijn gezag handelt en toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van en namens Opdrachtgever en in overeenstemming met de specifieke instructies voor de verwerking. Full Frame zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor eigen of andere doeleinden. Full Frame zal Opdrachtgever informeren indien naar haar mening instructies van Opdrachtgever inbreuk maken op toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG en bindende gedragscodes die regels bevatten met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens.

 5. Opdrachtgever zal de soorten Persoonsgegevens, de duur van de verwerking, de categorieën van individuen, de toegangsniveaus, de onderwerpen, de doeleinden en de aard van de verwerking schriftelijk aan Full Frame mededelen. 

 6. Full Frame zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen om Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. Full Frame zal de verplichting tot het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen en de verplichting tot geheimhouding ook opleggen aan haar medewerkers en anderen die rechtmatig toestemming hebben om toegang te verkrijgen tot de Persoonsgegevens. De hiervoor bedoelde maatregelen zullen schriftelijk door Opdrachtgever aan Full Frame worden gespecificeerd. 

 7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zal Full Frame geen Persoonsgegevens verwerken, verstrekken, toegankelijk maken of doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien dat land geen passend beschermingsniveau ten aanzien van Persoonsgegevens biedt of een EU modelcontract met de subverwerker in dat land is gesloten. 

 8. Full Frame zal Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar verplichtingen. Na de bewaartermijn zal Full Frame de Persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen, tenzij de wet een langere bewaartermijn verplicht stelt en er een grondslag is voor de verwerking. 

 9. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een “inbreuk in verband met persoonsgegevens” zoals gedefinieerd in artikel 4.12 van de AVG aan de toezichthoudende autoriteit en/of de betrokkene(n). Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen met betrekking tot de Persoonsgegevens die door Full Frame in het kader van de Overeenkomst door haar worden verwerkt, stelt Full Frame Opdrachtgever binnen 24 uur nadat de “inbreuk in verband met persoonsgegevens” bij haar bekend is geworden daarvan op de hoogte. Indien het niet waarschijnlijk is dat de “inbreuk in verband met persoonsgegevens” een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan meldt Full Frame dit desondanks aan Opdrachtgever, met dien verstande dat dit niet hoeft te worden gemeld binnen 24 uur nadat de inbreuk bij haar bekend is geworden. Opdrachtgever bepaalt en is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze of een bij Full Frame geconstateerde “inbreuk in verband met persoonsgegevens” wordt gemeld aan de toezichthoudende autoriteit en/of aan betreffende betrokkene(n). 

 10. Full Frame zal alle verzoeken die zij van betrokkenen ontvangt op basis van hun rechten op grond van de artikelen 12 t/m 23 AVG onverwijld aan Opdrachtgever doorsturen. 

 11. Full Frame verleent op eerste verzoek van Opdrachtgever de redelijke medewerking om betrokkenen hun rechten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens conform de artikelen 12 t/m 23 AVG te laten uitoefenen, waaronder het recht op informatie, inzage, verwijdering inclusief het recht op vergetelheid, rectificatie, overdraagbaarheid, bezwaar en rechten terzake van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Ook stelt Full Frame Opdrachtgever in staat om na te gaan of derden die Full Frame bij de uitvoering van de de Overeenkomst inschakelt, voldoen aan hun verplichtingen in dit verband.

 12. Full Frame zal Opdrachtgever in staat stellen om de naleving door Full Frame met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens uit hoofde van dit artikel maximaal 1 keer per jaar te controleren. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Full Frame bij een controle haar faciliteiten voor verwerking van Persoonsgegevens ter beschikking stellen, zodat een onafhankelijke controleur – die gebonden is aan geheimhouding – een audit kan uitvoeren en een rapport verstrekken met alle informatie die noodzakelijk is om naleving van dit artikel en/of de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG en bindende gedragscodes, die regels bevatten met betrekking tot bescherming van Persoonsgegevens aan te tonen. De kosten die Opdrachtgever en/of Full Frame hiervoor moeten maken, komen voor rekening van Opdrachtgever. 


Artikel 11 Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van Full Frame wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst, wegens een onrechtmatige daad van Full Frame, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of op welke rechtsgrond dan ook, is, uitgesloten. 

 2. Voor zover de uitsluiting van aansprakelijkheid van Full Frame voor schade in het voorgaande lid niet houdbaar is, dan is de aansprakelijkheid van Full Frame beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Full Frame wordt uitgekeerd. 

 3. Indien, en om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de boven bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Full Frame beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. materiele schade aan zaken;
  b. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en
  c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

 5. De aansprakelijkheid van Full Frame voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt alle schade verstaan die in het voorgaande lid niet uitdrukkelijk als directe schade is gedefinieerd, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van materialen of programmatuur van derden en schade door verminking, vernietiging of verlies van gegevens en/of documenten. 

 6. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Full Frame komen slechts te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Full Frame. 

 7. Tenzij de nakoming van de overeenkomst door Full Frame blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Full Frame wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Full Frame onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en Full Frame ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Full Frame in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, en in geen geval later dan 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Full Frame meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Full Frame vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

 9. Opdrachtgever vrijwaart Full Frame tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst, een inbreuk op enig Intellectuele Eigendomsrecht door Opdrachtgever en/of enig ander handelen of nalaten van Opdrachtgever. 


Artikel 12 Overmacht 

 1. Full Frame is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als Full Frame wordt gehinderd in de nakoming van haar verplichting(en) als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 


 2. Onder overmacht aan de zijde van Full Frame wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onder meer verstaan (ongunstige) weersomstandigheden, ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Diensten cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Full Frame, tekortkomingen van door Full Frame ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Full Frame geen invloed heeft. 


 3. Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen duurt, of zodra vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk en gedeeltelijk (voor zover het de overmachtsituatie raakt) te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn. Dit laat onverlet de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Iedere Partij zal alle informatie (in welke vorm dan ook), en waaronder uitdrukkelijk begrepen eventuele Persoonsgegevens, die zij vóór, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst van de andere Partij ontvangt vertrouwelijk behandelen als deze informatie bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bevat, als vertrouwelijk wordt gemarkeerd of als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de informatie bedoeld was als vertrouwelijk. Partijen zullen deze verplichting ook opleggen aan hun werknemers.

 2. In het geval Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in het voorgaande lid, dan is Opdrachtgever per overtreding, zonder dat een ingebrekestelling en/of toerekenbaarheid is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,- (vijfduizend euro) aan Full Frame verschuldigd, onverminderd de overige wettelijke of contractuele rechten van Full Frame, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (aanvullende) schadevergoeding en/of nakoming. 

Artikel 14 Duur en beëindiging 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

 2. De Overeenkomst kan slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met de schriftelijke instemming van beide Partijen. 

 3. Full Frame kan de Overeenkomst om welke reden dan ook opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, en in geval van een gewichtige reden zonder inachtneming van een opzegtermijn, e.e.a. zonder schadeplichtig te worden naar Opdrachtgever. 

 4. Iedere Partij is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de andere Partij, indien de andere Partij ook na deugdelijke ingebrekestelling en het verstrijken van de daarin gegeven redelijke termijnen toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere Partij in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

 5. Full Frame is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat daaraan voorafgaand een ingebrekestelling is vereist, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Full Frame kan worden gevergd, e.e.a. zonder schadeplichtig te worden naar Opdrachtgever. 

 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Full Frame bevoegd om de Overeenkomst terstond te ontbinden, zonder dat daaraan voorafgaand een ingebrekestelling is vereist, e.e.a. zonder schadeplichtig te worden naar Opdrachtgever. 

 7. Als op het moment van de ontbinding al Diensten door Full Frame zijn verricht, dan zijn deze verrichte Diensten en de bijbehorende betalingsverplichting(en) niet onderworpen aan de ongedaanmakingsverplichtingen als gevolg van de ontbinding. 

 8. Facturen die al door Full Frame aan Opdrachtgever zijn verzonden voorafgaand aan de opzegging of de ontbinding in verband met hetgeen al (gedeeltelijk) is uitgevoerd of geleverd in het kader van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever te worden voldaan. Deze factuurbedragen zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van de opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

 9. In het geval van beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze en om welke reden dan ook, zijn alle vorderingen van Full Frame op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 10. Full Frame is wegens beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze en om welke reden dan ook, nooit gehouden tot schadevergoeding of enige restitutie van reeds ontvangen vergoedingen. 

 11. Alle bepalingen die bedoeld zijn om het einde van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, te overleven, overleven het einde van de Overeenkomst. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Full Frame, de Intellectuele Eigendomsrechten, het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en deze bepaling, 

Artikel 15 Wijziging en meerwerk 

 1. Als Full Frame op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht voor Opdrachtgever die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, dan zal de Opdrachtgever deze werkzaamheden of andere prestaties vergoeden tegen de overeengekomen (uur)tarieven van Full Frame en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Full Frame. 

 2. Als Opdrachtgever aan Full Frame een verzoek doet tot het verrichten van meerwerk, zoals bedoeld in het voorgaande lid, dan is Full Frame niet verplicht om aan dat verzoek te voldoen. Full Frame kan van Opdrachtgever verlangen dat een afzonderlijke overeenkomst voor deze (meer)werkzaamheden wordt gesloten. 

 3. Als werkzaamheden door Full Frame worden verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen en voor die Overeenkomst een vaste prijs was overeengekomen, dan zal Full Frame Opdrachtgever op verzoek schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 

 4. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat meerwerk invloed kan hebben op de uitvoering van de Overeenkomst, de verantwoordelijkheden van Partijen, de eventueel vooraf afgesproken vaste prijs en/of termijnen. 

 5. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerkzaamheden voordoet is geen grondslag voor opzegging, ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever. 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 

 1. De Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, en alle rechtshandelingen en geschillen die daarvan het gevolg zijn, worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

 2. Alle geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. Indien Partijen de geschillen na dertig (30) dagen niet via onderling overleg kunnen oplossen, zullen zij uitsluitend worden afgewikkeld door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. 

Artikel 17 Overige bepalingen 

 1. Full Frame mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden. Opdrachtgever stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met een dergelijke overdracht in. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Full Frame, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen. 

 2. Full Frame is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de website van Full Frame te vinden zijn en/of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van Opdrachtgever gebracht. Indien Full Frame gebruik blijft maken van de Diensten na wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert Opdrachtgever daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. 

 3. De door Full Frame ontvangen of opgeslagen versie van communicatie en documentatie betreffende Dienst(en) geldt als authentiek en bindend bewijs, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.